Raportimi ne GIZ-SARED / Aktivitetet e WSA per tremujorin e pare te zbatimit te projektit.

Ne kuader te projektit, te mbeshtetur nga GIZ/ SARED, ne dy rajonet Berat dhe Shkoder, me 4 grupe grash, shoqata WSA, ne tremujorin e pare, te implementimit te ketij projekti, eshte fokusuar ne aktivitetet e meposhteme:

Ne kuader te projektit,  te mbeshtetur nga GIZ/ SARED,  ne dy rajonet Berat dhe Shkoder, me  4 grupe grash, shoqata WSA, ne tremujorin e pare, te implementimit te ketij projekti,  eshte fokusuar ne aktivitetet e meposhteme:

Per  rajonin e Beratit , per grupin e grave Galine dhe grupin e grave Roshnik .

Ne 10 diteshin e fundit te muajit maj,  u realizuan takimet me te dy grupet e grave te rajonit Berat ( Galine dhe Roshnik), duke ftuar ne keto takime edhe disa fermere te njohur te zones , qe jane mjaft aktive ne grumbullimin e qershise, fikut dhe frutave te tjera.

Ne takimin e pare, per dy grupet e  grave,  be nje prezantim i shkurter, i  objektivave te projektit, aktiviteteve dhe rezultateve te priteshme,  nga znj Tatjana Dishnica dhe Edlira Kovaci. 

Ne diskutimet gjate ketij takimi, grate parqiten disa problematika,  si p.sh veshtiresite ne shitjen e prodhimit te qershise gjate periudhes se pikut, mungesat ne bazen materiale, nevoja per mjete te perpunimit si per qershine ashtu edhe per fikun dhe frutat e tjera te pyllit etj.  Mungesen e nje mjedisi ftohes, per te ruajtur prodhimin. Gjithashtu grate paraqiten edhe disa pritshmeri, qe kishin lidhje sidomos me vjeljen cilesore (nevoja per disa mjete lehtesuese ne vjeljen e produktit), gje qe do te sillte edhe rritje te vleres se produktit per perpunim dhe rrjedhimisht rritjen e te ardhurave.  

Grupi i grave GalineGrupi i grave Galine

Ne keto takime,  grupi i grave Roshnik  paraqiti  nevojen per :

 -Perzgjedhjen e frutave me te kerkuara ne treg, ne menyre qe prodhimi te jete atraktiv per konsumatorin,;

-Vizita te shkembimit te eksperiences me shoqata te ngjashme, ku grate te shikojne nga afer aktivitetin e grupeve me experience.

- Mbeshtetje me pajisje te thjeshta qe jane te domosdoshme, ne vjeljen dhe perpunimin e frutave.

 

Siperfaqja e paket e tokes ne kete fshat, shtron natyrshem nevojen per rritjen e cilesise se prodhimit,  te fermave ekzistuese, u shprehen ato. 

Grupi i grave Roshnik Grupi i grave Roshnik

Fasilitatori Estref Fiska dhe punonjesja e ekstensionit te DRB Berat, Ferdije Kajo , te informuar mjaft mire mbi problematikat e zones, kishin bere nje organizim mjaft te mire si ne aspektin e pjesmarrjes ashtu edhe te ambjenteve ne te cilat WSA zhvilloi keto takime.

 Per  rajonin e Shkodres , per grupin e grave Koplik dhe Kastrat.

Edhe ne kete rajon,  u zhvilluan takimet me te dy grupet e grave te Koplikut dhe Kastrat.

Ne takime ishin pjesmarres edhe dy  grumbullues te bimeve medicinale,  te zones , qe jane mjaft aktive ne grumbullimin e BAM si dhe perfaqesues te ekstensionit dhe QTTB-se Shkoder. 

Foto Grupi i grave Kolpik dhe Kastrat ne takimet e WSA. (maj-qershor)

Grupi i grave Kolpik dhe Kastrat ne takimet e WSA Grupi i grave Kolpik dhe Kastrat ne takimet e WSA

Si ne rastin e rajonit te Beratit, ne takimin e pare, te dy grupeve te grave iu be nje prezantim i shkurter, i objektivave te projektit, aktiviteteve dhe rezultateve te priteshme

Grupi i grave theksoi nevojen e ndryshimit te deritanishem te raportit te mbjelljeve,   ne favore te kultivimit te Helicrystum , lavandula dhe rigon. Grate paraqiten edhe pritshmerine e tyre nepermjet bindjes,  se  ne  situaten aktuale , bimet e lartpermendura,  kane treg me te garantuar se sherbela dhe realizohen te ardhura me te larta. Por,  ato kerkuan mbeshtetje per fidane cilesore dhe ambjente tharese.

Fasilitatori Gazmir Zeka dhe punonjesi i ekstensionit te DRB Shkodre Xheladin Zeka, me mjaft experience ne kete fushe , dhe te informuar mjaft mire mbi problematikat e zones, kishin bere nje organizim mjaft te mire .ne aspektin e pjesmarrjes. Takimet e grupeve Koplik dhe Kastrat u organizuan ne terren , aty ku grate kishin edhe pikun e punes se tyre.

Intervistimi nga IDRA

 Gjate muajit Korrik,   WSA bashkepunoi ngushte me IDRA,  me zonjen Esjona Kryemadhi dhe me intervistuesit e caktuar per te dy rajonet.

Perfaqesuesit e WSA dhe fasilitatoret perkates ( Estref Fiska dhe Gazmir Zeka) te mbeshtetur  edhe nga ekstensionistet, Ferdije Kajo dhe Xheladin Zeka ,  krijuan te gjitha mundesite per organizimin sa me te mire te intervistimit te grupeve te grave.

Intervistuesit e IDRA ne Galine 

Intervistuesit e IDRA ne Galine Intervistuesit e IDRA ne Galine

Intervistuesit e IDRA ne Galine Intervistuesit e IDRA ne Galine

Intervistimi i IDRA ne Roshnik 

Intervistimi i IDRA ne Roshnik Duhet thene qe, intervistimi, ka  qene nje proces i veshtire, sepse pyetesoret ishin shume te detajuar.  Perfundimi i nje interviste, zgjaste tej kohes qe grupi i grave qe priste rradhen , kish mundesi te qendronte. 

Por, dhe WSA , gjate kesaj kohe  beri te mundur,  jo vetem diskutime , por edhe nje lehtesim te situates,  duke i ftuar grate per nje koktej te vogel si dhe shperndau per to,  dhurata simbolike

 Procesi i intervistimit , per Galinen, Roshnikun dhe Koplikun , u  krye me sukses te plote, gje qe evidentohet edhe ne mesazhin e perfaqesueses se IDREs , drejtuar zoti Berthold. 

Intervistuesit e IDRA duke intervistuar grupin e grave rajoni Shkoder Intervistuesit e IDRA duke intervistuar grupin e grave rajoni Shkoder

Gjithashtu ne muajit korrik , u krye edhe trajnimi i pare , ne te dy rajonet Berat dhe Shkoder me focus . ” Roli i grave ne  grupet prodhuese e perpunuese te frutave dhe bimeve mjekesore ne funksion te sipermarrjes”

Trajnimi u fokusua ne aftesite e vecante te elementit grua :

  • Aftesia menaxheriale e tyre
  • Intuita dhe perkushtimi
  • Aftesia komunikuese
  • Mundesia per kooperim

Korrik. Trajnimi mbi grupet prodhuese dhe perpunuese te frutave me grupet e grave Berat Korrik. Trajnimi mbi grupet prodhuese dhe perpunuese te frutave me grupet e grave Berat 

Korrik. Trajnimi mbi grupet prodhuese dhe perpunuese te frutave me grupet e grave Berat

 Shkoder: Trajnimi mbi grupet prodhuese dhe perpunuese te bimeve mjekesore  Shkoder: Trajnimi mbi grupet prodhuese dhe perpunuese te bimeve mjekesore

Shkoder: Trajnimi mbi grupet prodhuese dhe perpunuese te bimeve mjekesore  

Dhurata simbolike nga WSA per Grupin e Grave Dhurata simbolike nga WSA per Grupin e Grave

Dhurata simbolike nga WSA per Grupin e Grave 

 Ne pushim , nje koncert i vogel me vogelushet e  grupit te grave.  

Ne pushim , nje koncert i vogel me vogelushet e  grupit te grave.

Outputet e fazes se pare te zbatimit te dy inisiativave qe permbledh raportimi, perfshijne:

1.      Jane mbajtur 6 takime te grupit te punes, ne Galine dhe Roshnik, gjate muajve (Maj – Gusht), 2016

2.      Jane mbajtur 5 takime te grupit te punes me grate e rajoneve Koplik dhe Kastrat, gjate muajve (maj – Gusht), 2016

3.      100% e grave kane marre pjese ne takimet e Roshnikut

4.      95% e grave kane marre pjese ne takimet e Galines

5.      100..% kane marre pjese ne takimet e Koplikut

6.      85 % kane marre pjese ne takimet e Kastratit

7.      Jane realizuar intervistat dhe grumbulluar te dhenat ne lidhje me sondazhin e GIZ per vleresimin e situates ekonomike te grave pjemarrese ne rajonet Galine, Roshnik dhe Koplik.

8.      4 aktivitete trajnuese jane zhvilluar ne Galine, Roshnik, Koplik, Kastrat me fokus: “Grupet prodhuese dhe perpunuese te bimeve mjeksore dhe frutave, ne funksion te sipermarrjes” 

9.      100% e grave pjesmarrese kane ndjekur te pakten 75% te veperimtarive te deritanishme ne ngritje  kapacitetesh

 Outputs of the first phase of the project include:

1. 6 meetings of WSA working group were realized in Galina and Roshinik, during (May- August), 2016

2. 5 meetings were realized in Koplik and Kastrat

3. 100% of women attended the Roshnik meetings

4. 95 % of women attended Galina meetings

5. 100 %    of women attended Kopliku meetings ??

6. 85 %    of women attended Kastrati  meetings

7. Project baseline survey data were collected for regions of Galine, Roshnik and Koplik

8. 4 capacity building sessions were held in Galina, Roshnik, Koplik and Kastrat “Role of MAP/Fruit production and processing women groups in view of small entrepreneurship initiatives”

9. 100% of women have attended at lest 75% of capacity building activities

 

Per WSA : Tatjana Dishnica, Edlira Kovaci

 

Fasilitatoret Estref Fiska, Gazmir Zeka