Broshura / Zhvillim rural

Vlerësimi i Ndikimeve të Ndryshimeve Klimatike dhe Masave Adaptuese mbi Prodhimtarinë e Kulturave Bujqësore në Shqipëri  

Studim i Bankës Botërore për Reduktimin e Prekshmërisë nga Ndryshimet...

Më shumë

Ajo bën te mundur përzgjedhjen e produkteve kimike dhe bioteknologjinë. Koncepti i luftës se drejtuar lindi dhe zhvillohet si moment i pare i një evolucioni kultural qe krijoi apo themeloi pranimet e...

Më shumë

Pengesë kryesore për rendiment të lartë dhe prodhimtari profitabile të kulturave pemëtarë —
vreshtare është aplikimi i teknologjisë prodhuese tradicionale dhe makinave jo adekuate. Rritja e rendimentit...

Më shumë