Teknologji

Krahas faktoreve te tjere si temperatura, drita, etj, nje rol vendimtare ne jeten e bimeve luan prania e lageshtires ne toke dhe ajer. Jeta e bimeve qysh ne momentin e lindjes ne planetin toke, eshte...

Më shumë

Kjo mënyrë ujitjeje, është forma më e përsosur, e cila aplikohet në të gjithë kulturat bujqësore si: i) ne perimore (kushtet e fushes dhe te mjediseve te mbrojtura); ii) ne frutikulture; iii) ne...

Më shumë

Shijesimi i veres konsiston ne nje grup veprimesh nepermjet te cilave shijuesi shqyrton, me ane te ndjesive te tij veren qe merret ne shqyrtim. Qellimi kryesor i nje shijesimi vere eshte te dalloje...

Më shumë

Informacion mbi karakteristikat agrobiologjike te llojeve te rrushit

Më shumë

Ne vitet e para pas mbjelljes vreshtari duhet te kujdeset qe hardhia e re te krijoje nje “trup” ose “cung” te drejte, te qendrueshem, pa perdredhje, pa plage, i afte te mbaje dhe te shperndaje organet...

Më shumë