Skip to main content

 

Grupe prodhuesish janë të gjithë ato organizime të prodhuesve qofshin formale të regjistruara si shoqata, kooperativa apo forma të tjera ligjore, apo jo formale, që synojnë të zhvillojnë së bashku një zinxhir vlere apo hallka të vecanta të zinxhirit të vlerës, me qëllimin e rritjes së të ardhuarve dhe efektivitetit të biznesit të tyre.

Emri Produkti Rajoni Kontakt
Burhan Shehi / Hafuz Domi Peme frutore dhe arrore Diber / Ushtelenx Tel: 0682029026
email: burhanshehi@yahoo.com
Burhan Shehi / Hafuz Domi Peme frutore dhe arrore Diber / Tomin Tel: 0682029026
email: burhanshehi@yahoo.com
Burhan Shehi / Ergent Pire Peme frutore dhe arrore Diber / Kastriot Tel: 0682029026
email: burhanshehi@yahoo.com
Mehmet Pupa / Liljana Isakaj Peme frutore dhe arrore Vranisht / Cangonj Tel: 068-2180985
email: pumbo222@yahoo.com
Mehmet Pupa / Liljana Isakaj Peme frutore dhe arrore Devoll Tel: 068-2180985
email: pumbo222@yahoo.com
Shkelqim Mullalli / Kadri Malja Peme frutore dhe arrore Korce / Zemblak Tel: 067-4060647
email: shkelqim.mullalli@gmail.com
Mehmet Pupa / Ergent Pire Produkt 3 Korce / Bulgarec, Zvirine Tel: 068-2180985
email: pumbo222@yahoo.com
Shkelqim Mullalli / Kadri Malja Peme frutore dhe arrore Korce / Zvezde Tel: 067-4060647
email: shkelqim.mullalli@gmail.com
Mehmet Pupa / Ergent Pire Produkt 2 Borsh, Verlen, Hocisht Tel: 068-2180985
email: pumbo222@yahoo.com
Mehmet Pupa / Hafuz Domi Peme frutore dhe arrore Korce / Qatrom, Mollaj Tel: 068-2180985
email: pumbo222@yahoo.com
Mehmet Pupa / Hafuz Domi Produkt 2 Kolonje / Qafezez, Mollas Tel: 068-2180985
email: pumbo222@yahoo.com