Shoqata është krijuar nga një grup prodhuesish Dibër nӫ 1996 për të zgjidhur disa probleme teknike e imputesh dhe për të përfituar nga eksperienca e prodhuesve franceze (iniciuar nga FERT qe ne 1994). Është organizatë prodhuesish zonave malore (Dibër, Korcë, Kukës, Shkodër etj.), me 650 antarë dhe...

Më shumë

Instituti i Studimeve të Bioekonomisë, Bujqësisë, Ushqimit dhe Zhvillimit Rural (ISBUR) është një qendër jopublike, jofitimprurëse, që kryen analiza, studime, kërkime shkencore, këshillim dhe trajnime, sipas standardeve internacionale, në funksion të zhvillimit të bioekonomisë, bujqësisë,...

Më shumë

Shoqata shqiptare Qumësht –Mish (ADAMA) është themeluar dhe regjistruar si person juridik në shkurt të vitit 1997 është një organizatë jo fitimprurëse e cila përfaqëson interesat e bizneseve agro-përpunuese. ADAMA është mbështetur nga USAID. Themelimi i saj ishte për përfaqësimin e interesave të...

Më shumë

Shoqata “Klubi Ekologjik” rajoni Diber (ecodibra), ushtron aktivitetin e saj në rajonin e Dibrës, është themeluar në bazë të vendimit të gjykatës në Tiranë, nr. 276, të dhënat 20/10/1999. Shërbimet kryesore dhe konsulenca që kjo organizatë ka mbuluar dhe mbulon janë: Ndërgjegjësimi i komunitetit...

Më shumë

RASP është një organizatë e specializuar për zhvillimin e zonave rurale në Shqipëri, ku burimet lehtësisht të shfrytëzueshme janë të pakta si dhe kapacitetet njerëzore pothuajse mungojnë, ku infrastruktura është e pazhvilluar dhe ku ka mbështetje më të kufizuar nga donatorë të huaj apo vendas.

Më shumë

Shoqata Kombëtare e Blegtorëve Shqiptarë (LEA) është krijuar në Prill 1999 me mision ofrimin e shërbimeve për mbrojtjen e interesave dhe përplotësimin e nevojave të fermerëve Shqiptarë. Ndër 17 vjet experiencë LEAA, me një ekip profesional ekspertësh lokal dhe ndërkombëtarë ofron shërbime në drejtim...

Më shumë

Shërbimi këshillimor ofron asistencë teknike dhe ekonomike për rritjen e prodhimit dhe të ardhurave për kategoritë e ndryshme fermerësh. Ky shërbim publik bashkëpunon dhe koordinon veprimtarinë e vet, me ofrues të tjerë shërbimesh, pjesë e sistemit të njohurive dhe informacionit bujqësor.

Shërbimet...

Më shumë