Shërbime financiare

Shërbimet finaciare janë një mbështetje për fermerët të cilët dëshirojnë të investojnë në një sektor të bujqësisë duke e kombinuar ose jo me skemën e grateve. Në këtë seksion jepet informacion mbi shërbimet e ofruara nga instituicionet finaciare për bujqësine, si dhe detajet e kontaktit për këto istitucione në zonën tuaj.